Miasto Łódź jako organ prowadzący dla Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w ramach Priorytetu IX,
Działania 9.1, Podziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki prowadzi nabór do drugiej edycji projektu Technologie CAD/CAM/CNC
droga do przyszłego zatrudnienia.Zgłoś się na bezpłatne zajęcia pozaszkolne i uzyskaj certyfikat potwierdzający ukształtowane umiejętności w języku polskim oraz angielskim.